نرم افزارصوتی رسول ترک 2 ( توبه کنندگان وعنایت حسینی )