نرم افزارفرشته های رمضان الکریم (ویژه کودکان)

                    

دانلودپارت اول                              دانلودپارت دوم                               دانلودپارت سوم

کاربران عزیز توجه کنید برای نصب نرم افزارفرشته های رمضان الکریم باید هر3پارت بالا را دانلود کنید وسپس پارت اول را اجرا ودرکامپیوترتان نصب بکنید درادامه داخل پوشه نصب شده بشوید وفایل نصبی نرم افزارفرشته های رمضان الکریم را درسیستمتان نصب بکنید حتما به آموزش های داده شده درخودنرم افزارهم توجه بکنید